ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Πρός ζωήν αγαθήν, ή παιδεία καί ή αρετή μάλιστα άγουσιν.
Αριστοτέλης


Τι σχολείο είμαστε
Ένα σχολείο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι ανάγκη
να πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις δηλαδή πρέπει να είναι:

  •  Πολυδύναμο
o Στελεχώνεται από ικανούς και φιλόδοξους εκπαιδευτικούς
o Διοικείται και συντονίζεται από καταξιωμένα στελέχη
  •  Ευέλικτο
o Παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων με την καθοδήγηση ειδικών
o Προάγει το αθλητικό πνεύμα και το πνεύμα συνεργασίας
  •  Ανθρωποκεντρικό
o Πιστεύει στον εκπαιδευτικό ως βασικό μοχλό κάθε εξέλιξης
o Εφαρμόζει τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού
o Επιλέγει υπεύθυνα και προσεκτικά τους συνεργάτες του
o Παρέχει ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον
  • Ανοιχτό
o Πιστεύει στις αρχές της επικοινωνίας και της πληροφόρησης
o Καθιερώνει τη προσωπική επαφή εκπαιδευτικού και κηδεμόνα
  •  Σύγχρονο
o Προετοιμάζει τους μαθητές για την κοινωνική και επαγγελματική
τους καταξίωση
o Καινοτομεί με πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας
  •  Πολυδιάστατο
o Καλλιεργεί τον ελληνοκεντρικό χαρακτήρα
o Προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική